emu

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programı

 

 

 

Ders Tanımları                                                                                                         GERİ

 

1. YIL - GÜZ DÖNEMİ

MATE101 Analitik Geometri I                                                                                                              (3-2-4)

Kordinat Sistemleri. Vektör Uzayları. Doğrular. Düzlemler. Matrisler. Determinantlar. Lineer Denklem Sistemleri.

 

MATE103 Soyut Matematik I                                                                                                          (3-0-3)

Mantık.KümeTeorisi.Bağıntılar. fonksiyonlar. Doğal Sayılar ve Fonksiyonlar. Doğal Sayılar ve Matematiksel Tümevarım.Tam Sayılar.Sayılabilirlik. R nin Topolojisi.

 

MATE105 Analiz-I                                                                                                  (4-2-5)

Sayı ve küme kavramlarının hatırlatılması. Model kavramı. Fonksiyon kavramının oluşturulması. Analizin uğraş alanı olan "doğrunun eğimi" ve "alan" problemlerinin ortaya konması. Eğim hesaplanması. Analitik komşuluk ve yığılma kavramlarının tartışılması. Fonksiyonun analizi ve çizimi. Limit ve süreklilik kavramlarının tartışılması- Türev kavramı. Bir fonksiyonun bir nokta komşuluğunda polinom fonksiyon ile temsili. Türevin günlük yaşamla ilişkin uygulamaları.

 

FIZK101 Genel Fizik I                                                                                                (4-2-5)

Fizik ve ölçme, vektörler, tek boyutlu hareket, iki boyutlu hareket, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu ve değişimi, çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin bir eksen etrafında değişimi, çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi, açısal momentum, statik denge ve esneklik, basit sistemlerin serbest salmımları, çok serbestlik sistemlerin salınmaları, zorla salınımlar, ilerleten dalgalar, yansıma modülasyon, atmalar ve dalga paketleri, girişim ve kırınım, ses ve sesin yayılması.

 

ENGL171 İngilizce I                                                                                                                          (3-1-3)

Buders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

TARH101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                                                                 (2-0-2)

Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.

 

1. YIL - BAHAR DÖNEMİ

MATE102 Analitik Geometri II                                                                                                         (3-2-4)

Uzayda vektörler; İç çarpını; Vektörel çarpım; Karma Çarpım; Üçlü Çarpım; Uzayda dik koordinatlar; Noktalar; Doğrular; Düzlemler; Dönel Yüzeyler; Küreler; Elipsoidler; Hiperboloidler; Paraboloidler; Silindirler; Koniler; İkinci Dereceden Yüzeyler; Uzayda Ötelemeler ve Dönmeler; Silindirik ve küresel koordinatlar.

 

MATE104 Soyut Matematik II                                                                                     (3-0-3)

Kümelerin Karşılaştırılması ;Eşgüçlü kümeler ve kardinal sayılar; Sayılabilirlik ve sayılamazlık; Sayı sistemlerinin aksiyomatik kurulusu. Sıra Sayıları (ordinal sayılar); Kümeler kuramının aksiyomatik kurulusu.

 

MATE106 Analiz II                                                                                                    (4-2-5)

Belirli İntegral. Antitürevler. Belirsiz İntegral Alma Metodları. Belirli İntegrallerin uygulamaları. Has Olmayan İntegraller. Seriler.

 

FIZK102 Genel Fizik II                                                                                                                      (4-2-5)

Elektrik alanlar. Gauss kanunu, elektrik potensiycli, sığa ve dielektrik. akım ve direnç, doğru akım devreleri, magnetik alanlar, magnetik alan kaynakları. Faraday kanunu, indüktör, alternatif akım devreleri, elektromagnetik dalgalar, yarı iletkenler, diyot ve devreleri, transistörler, yükseltici devreleri, osilatörler, servor sistemleri, işlemci yükselticiler, elektronik sayma sistemleri.

 

ENGL172 İngilizce II                                                                                                                         (3-1-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

TARH102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                                                                (2-0-2)

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir.

 

2. YIL - GÜZ DÖNEMİ

MATE201 Diferensiyel Denklemler I                                                                           (4-0-4)

Temel tanımlar; Birinci mertebeden diferensiyel denklemler (ayrılabilir, homojen, lineer, tanı vb.); Varhk-Teklik teoremleri (Piccard yineleme yöntemi); Clairaut ve Lagrange denklemleri; Birinci mertebeden diferensiyel denklemlerin uygulamaları; Singüler çözümler.

 

MATE203 Lineer Cebir I                                                                                            (4-0-4)

Vektör Uzayları. Matris Cebiri. Taban Değişimi.Lineer Dönüşümler.Lineer Dönüşümlerin Matris Gösterimi.Dual Uzay. Dual Tabanlar.

 

MATE205 Analiz III                                                                                                  (4-2-5)

Çok değişkenli fonksiyonların tanıtımı, limit, türev, parçalı türevler, parçalı türevin uygulamaları, çok katlı İntegraller ve uygulamaları.

 

BILG213 Bilgisayar Programlamaya Giriş                                                                   (2-2-3)

Bilgisayara Giriş. İşlemsel Sistem. Programlama. GW-Basic ve Random Dosyaları. Basic'de Sayısal Yöntemler.

 

EGIT111 Eğitim Bilimine Giriş                                                                                     (3-0-3)


Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

2. YIL - BAHAR DÖNEMİ

MATE202 Diferensiyel Denklemler II                                                                          (4-0-4)

Yüksek mertebeden lineer diferensiyel denklemler; Lineer olmayan bazı diferensiyel denklemler; Kuvvet serileri ile çözümler; Sabit katsayılı lineer diferensiyel denklem sistemleri; Laplace dönüşümü yardımıyla bazı başlangıç değer problemlerinin çözümü.

 

MATE204 Lineer Cebir II                                                                                          (4-0-4)

Bir işlemin karakteristik ve en küçük çok terimlisi, özdeğerler, köşegenlik, Smith normal formu, matrislerin Jordan ve rasyonel formları, iç çarpını uzayları, norm ve ortogonal izdüşümler.

 

MATE206 Analiz IV                                                                                                  (4-2-5)

Diziler, seriler, kuvvet serileri ve seriye açılımlar, difirerensiyel denklem ve çözümü, birinci basamaktan differensiyel denklemlerin çözümleri, ikinci basamaktan diffrensiyel denklemlerin çözümü.

 

BILG214 Bilgisayar Programlama                                                                             (2-2-3)

Pascal programlama dilinin temelleri : Değişken türleri, değişmezler; İmleçler,atama deyimleri; Diziler;  Döngüler; Koşullu deyimler;  Prosedürler ve fonksiyonlar;  Kütükler; Yapısal programlama İlkeleri; İmleçler; Pascal Dilinde yazılım programlarının hazırlanması.

 

 

RPDA224 Gelişim Psikolojisi                                                                                       (2-0-2)

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.

 

3. YIL - GÜZ DÖNEMİ

MATE301 Kompleks Analiz I                                                                                      (3-0-3)

Karmaşık sayılar; Karmaşık değişkenli fonksiyonlar ; Limit, süreklilik, türev; Holomorf ve analitik fonksiyonlar; Karmaşık integral; Cauchy teoremi ve sonuçları; Cauchy İntegral formülü ve sonuçları; Taylor ve Laurent serileri; Rezidü ve uygulamaları.

 

MATE303 Diferansiyel Geometri I                                                                                                  (3-0-3)

Düzlemin yapısı ve düzlemde temel dönüşümler; Uzayın yapısı ve uzayda temel dönüşümler; İki ve üç boyutlu uzaylarda Eğriler; Frenet formülleri; Eğrilik ve burulma ; Yüzeyler; Esas formlar.

 

MATE307 Cebir                                                                                                        (2-0-2)

Tek İşlemli Cebirsel Yapılar, İki İşlemli Cebirsel Yapılar, Homcomorfizmalar, İzomorfizmalar, Cisim genişlemeleri ve Vektör Uzayları.

 

BILG301 Bilgisayarda Matematik Uygulamaları l                                                        (2-2-3)

Bilgisayar Destekli Eğitim ve öğretme Kuramları, Exel Programının Tanıtımı ve Matematik Eğitiminde Kullanımı, Powerpoint Programı, LogoWriter Programı Gibi Mikro Dünyalar Tanıtımı.

 

EGIT412 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi                                                            (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

3. YIL - BAHAR DÖNEMİ

MATE302 Kompleks Analiz II                                                                                                         (3-0-3)

Çevre İntegralleri, Cauchy-Goursat Teoremi, Cauchy İntegralFormülü,Analitik Fonksiyonların Türevi, Morera Teoremi, Liouville Teoremi ve Cebirin Esas Teoremi, Taylor Serileri, Laurent Serileri, Seri Gösterimlerinin Tekliği, Rezidüler. Bir Fonksiyonun esas kısmı, m-inci mertebeden sıfırlar ve kutuplar, Rouches Teoremi, Elemanter Fonksiyonların Dönüşümleri.

 

MATE304 Diferensiyel Geometri II                                                                             (3-0-3)

Yüzeyler, yüzeyin parametre eğrileri, yüzeyin tanjant uzayı, diferensiyellenebilir fonksiyon, şekil operatörü, Gauss eğriliği, ortalama eğrilik, asli vektör, düzlemsel ve umbilik nokta, temel formlar, normal eğrilik, Gauss dönüşümü, yüzey üzerinde metrik, yüzey üzerinde integral, Dupin göstergesi, asli eğri. asimtotik eğri, jodezik eğri, Christoffel sembolleri, Riemann eğriliği.

 

BILG302 Bilgisayarda Matematik Uygulamaları II                                                       (2-2-3)

Mathcad Programının Kullanımı ve Matematik Eğitimindeki Yeri, Bir Grafik Programının Kullanımı ve Uygulanışı, Kavram Haritası Oluşturmaya Yarayan Bir Program (Inspiralion gibi)

 

MAEG302 Okul Deneyimi                                                                                           (1-4-3)


 

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersinasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolüiçin öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıldeğerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını veokulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

 

EGIT306Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları                                                 (3-0-3)

Mathcad Programının Kullanımı ve Matematik Eğitimindeki Yeri, Bir Grafik Programının Kullanımı ve Uygulanışı, Kavram Haritası Oluşturmaya Yarayan Bir Program (Inspiralion gibi)

 

4. YIL - GÜZ DÖNEMİ

MATE207 Topoloji Giriş                                                                                             (4-0-4)

Yakınsamalar, Alt Uzaylar, Çarpım Uzayları, Kompaktlık, Metrik Uzaylara Giriş

 

MATE403 Uygulamalı Matematik                                                                               (3-0-3)

Laplece dönüşümler, ters laplace dönüşümleri, integral ve fark denklemleri ve uygulaması, ortogonal fonksiyonlar, özel fonksiyonlar, Fourier Serileri.

 

MATE401 Matematik Öğretim Yöntemleri I                                                                                (2-2-3)

Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel Öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenimi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirİlmesi.Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

 

EGIT307 Program Geliştirme ve Öğretim                                                                    (3-0-3)


 

Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma).Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması(ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.

 

4. YIL- BAHAR DÖNEMİ

MATE306 Topoloji                                                                                                    (3-0-3)

Yakınsamalar, Alt Uzaylar, Çarpım Uzayları, Kompaktlık, Metrik Uzaylara Giriş

 

MAEG402 Matematik Öğretim Yönetemleri II                                                              (2-2-3)

Ana ve yan alanlarda özel Öğretim yöntemleri; Mikro öğretim uygulamaları; Öğretimin değerlendirilmesi.

 

EGIT218 Öğretim Teknolojileri ve Meteryal Tasarımı                                                    (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülemesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu meteryaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları,etkinlik tasarlama,tepegöz saydamları,slaytlar,görsel medya(VCD,DVD) gereçleri,bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelemesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi,İnternet ve uzaktan eğitim,görsel tasarım ilkeleri, öğretim meteryallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin durumu.

 

EGIT305 Ölçme ve Değerlendirme                                                                              (3-1-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler,eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

5. YIL - GÜZ DÖNEMİ

MATE401 Fonksyonel Analiz                                                                                     (3-2-4)

Norınlu Uzaylar, Metrik Uzaylar, Metrik Uzayın Tamlanışı, Hilbert Uzayları. Banach Uzayları.

 

MATE405 Sayısal Çözümleme                                                                                                       (3-2-4)

Sayısal çözümleme yöntemlerine giriş. Kesme ve yuvarlatma hataları açısından dikkat edilecek hususlar. Matris kavramların gözden geçirilmesi. Determinant hesabı, Evrik hesaplama ve doğrusal denklem takımlarının çözümü için sayısal yöntemler, eleme yöntemleri, üçgen matris çarpanlarına ayırma yöntemi, yenilemeli yöntemler. Öz-değer problemlerinin çözümü için yöntemler.Doğrusal olmayan denklemlerin ve denklem takımlarının çözümleri için yöntemler. Sonlu farklar. Enterpolasyon yöntemleri. Fourier serilerinin uygulamaları. Eğri uydurma. Sayısal türev. Sayısal integral. Adi türevsel denklemlerin sayısal çözümü. Kısmi türevsel denklemlerin çözümü. Bilgisayarda uygulamalar yaptırılacaktır.

 

MATE305 Olasılık                                                                                                     (3-0-3)

Olasılığa giriş, Koşullu olasılık, Rassal değişkenler ve dağılımlar, Beklenen değer, Özel dağılımlar(sürekli ve kesitli). Tahmin.

 

MAEG403 Öğretmenlik Uygulaması                                                                           (2-6-5)

Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi, sınıf için öğretmenlik uygulaması.

 

EGIT321 Sınıf Yönetimi                                                                                             (2-0-2)

Öğrenci davranışım etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler; Sınıf ortamı ve grup etkileşimi; Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar gelişürme ve uygulama; Sınıf içinde zamanın kullanımı; Sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim; Yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve Öğrenmeye uygun bir ortam yaratma; Sınıf içinde karşılaşılan davranış, problemler ve bulara karşı alınacak önlemler.

5. YIL- BAHAR DÖNEMİ

MAEG404 Matematik Eğitiminde Araştırma Projesi                                                                    (2-2-3)

Özel Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.

 

MATE407 Matematikte Yeni Yaklaşımlar                                                                    (3-0-3)

Matematikte Son Yollarda Geliştirilen Yöntemler, Teknolojik Araçların Kullanımı ve Araştırma Bulguları, Değişik Teknolojilerin Kullanımının Önemi ve Öğrencilerle Birlikte Değerlendirme.

 

STAT302 İstatistik                                                                                                   (3-0-3)

Tahmin   edicinin   Örnekleme   dağılımları,   Hipotez   testleri,   Parabolik   Metodlar. Varyans Analizi, Regrasyoıl Analizi.

 

EGIT419 Rehberlik                                                                                                                            (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hgi

© 2009 Eğitim Bilimleri Bölümü - Tasarım - Arş. Gr. Halil Solmaz
Bu web sitesi en iyi 1024x 768 çözünürlükte görüntülenebilir
Asbestos Cancer
Number of Page View